PAST


2/15


2/8


2/1

115緑△ 130緑T ルーフ黄緑△ 120黄緑↑ 90青△ 120青△ 100オレンジ△ ルーフオレンジV ルーフ赤△ 120赤×


1/25

100緑V ルーフ緑V 90黄緑V 105黄緑/  105青/ 100青△ 120オレンジ□ 90オレンジ□ 115赤△ 90赤V


1/18

105緑↑ 130緑□ 115黄緑/ 100黄緑T 90青× 120青/ 115オレンジT 105オレンジ□ 100赤T 90赤△


1/11

120緑△ 115緑× ルーフ黄緑△ 115黄緑T ルーフ青× 130青□ 120オレンジ△ ルーフオレンジ× ルーフ赤× 100赤△

12/21

全てルーフに。紫〜緑それぞれ□と/。

12/14

115緑T 90緑↑ 120黄緑△ 105黄緑V 115青△  120青△ 115オレンジ× 100オレンジ× 130赤V 90赤/

12/7

115緑/ 115緑× 100黄緑△ 115黄緑× 100青□ 115青× 115オレンジ長もの 115オレンジ△ 100赤× 115赤△

11/30

115緑□ ルーフ緑↑ 130黄緑× 115黄緑□ 115青□/ 115オレンジ□/ 115赤□/×

11/23

120緑× 90緑△ 90黄緑× ルーフ黄緑× 90青△ 105青V 90オレンジ□ 100オレンジ/ ルーフ赤V 100赤□

11/16

ルーフ緑V 90緑× 120黄緑□ 100黄緑□ 120青V 90青/ 120オレンジ/ 90オレンジ/ 105赤30手 90赤×

11/9 

100緑□ 100緑/ 90黄緑□ 100黄緑/ 90青□ 100青/ 90オレンジT 100オレンジ□ 90赤□ 90赤/

11/2

105緑△ 120緑□ 105黄緑△ 130黄緑T 105青△ 120青× 105オレンジ△ 115オレンジT 105赤△ 115赤/

10/26

ルーフ緑△ 120緑/ 115黄緑V 90黄緑V 105青× 120青30手 105オレンジ× 120オレンジ↑ 105赤× 120赤△

10/19

120緑↑ 105緑V 105黄緑□ 120黄緑/ 105青/ ルーフ青V 105オレンジV 105オレンジ□ 100赤△ 105赤/

10/12

105緑□ ルーフ緑□ 105黄緑/ 120黄緑/ 105青□ 115青↑ 105橙/ ルーフ橙/ 105赤□ 90赤×

10/5

130緑T 115緑V 130黄緑↑ ルーフ黄緑/ ルーフ青× 130青T 115オレンジ↑ 130オレンジT 90赤/ ルーフ赤□

9/28

緑×ルーフ 緑□105 黄緑□105 黄緑T115 青/105 青/100 橙/100 橙×115 赤×100 赤Tルーフ 

9/22

緑V130 緑T115 黄緑V120 黄緑Vルーフ 青V120 青/115 オレンジ△ルーフ オレンジV120 赤V120 赤□105

9/8(日)

緑△130 緑X115 黄緑↑ルーフ 黄緑T130 青□105 青X120 オレンジ□115 オレンジX130 赤X90 赤X120

9/1(日)

緑□120 黄緑X120 黄緑/120 青□130 青/130 オレンジ□120 オレンジ/120 赤/130 赤□120